Wet- en regelgeving

Home » Wet- en regelgeving

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens opgenomen in de Beroepscode voor Psychologen.

Download hier het toestemmingsformulier

Privacy

Iedere ingeschreven client heeft een eigen dossier. Dit bestaat uit een digitaal en een papieren dossier. Het digitale dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in een PC Data system, een administratieprogramma voor een zorgaanbieder in de Basis generalistische GGZ. Vanuit dit programma kan elektronisch worden gedeclareerd. Het digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier waarvoor een afspraak gemaakt kan worden. De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht (dat wil zeggen dat alleen informatie doorgestuurd mag worden met toestemming van de client). Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Klachtenregeling
Hebt u vragen of bent  u  ontevreden over bepaalde zaken zoals  de geboden hulp, de bejegening of de  rekening,  laat het ons  weten. We proberen dan  te komen tot  een oplossing. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).