Hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen

kinderen, jongeren, volwassenen (en hun gezin) met psychische klachten of met (gedrags-) problemen waardoor hun dagelijks functioneren belemmerd wordt. Problemen kunnen ontstaan als gevolg van ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, ASS, maar ook als gevolg van traumatische ervaringen, echtscheiding van ouders, verlies (rouw), lage of juist hoge begaafdheid, of bij angsten, slaapproblemen, schoolproblemen.
Verstoringen in het gezinssysteem kunnen ook reden van aanmelding zijn.

Behandelingsdoel

Het doel van de behandeling is vermindering, opheffen of hanteerbaar maken van de ervaren problemen, waarbij o.a. gebruikt gemaakt wordt van oplossingsgerichte behandeling en cognitieve gedragstherapeutische behandeltechnieken. De behandeling is altijd systeemgericht, dat wil zeggen dat er aandacht is voor het systeem (gezin, familie, vrienden, werk) waarvan de aangemelde client deel uit maakt.

EMDR Behandeling

EMDR kan ingezet worden als er blijvende klachten zijn na traumatische ervaringen.

Psychologisch onderzoek

Diagnostiek (psychologisch onderzoek) kan ingezet worden om meer zicht te krijgen op de (onderliggende) aard en ernst van de problematiek.

Richtlijnen Jeugdhulp en de GGZ standaarden

KJP Twente Oost werkt met de Richtlijnen Jeugdhulp en met de GGZ standaarden. Dit zijn algemene richtlijnen waarin beschreven staat hoe je behandeling wordt vormgegeven. Informatie over de Richtlijnen Jeugdhulp zijn te vinden op: www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Op ggzstandaarden.nl kun je meer informatie vinden over de standaarden per probleem. De versies voor jou en je naasten kun je vinden op thuisarts.nl

Wanneer er vragen zijn met betrekking tot opvoeden kan Triple P ingezet worden.